Πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω round table discussions στο πλαίσιο των summer schools

Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 11.00-14.00

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης

Ο Ρόλος των Πανεπιστημίων στην Επιχειρηματικότητα και Τοπική Ανάπτυξη στην ΕΕ

Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 11.00-14.00

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης

Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Οικονομική Ανάπτυξη

Σάββατο, 8 Ιουλίου 2023, ώρα 9.00-11.30 και 12.00-14.30

Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας

Επιχειρηματικότητα στον αγροδιατροφικό τομέα